|  Trojročné učebné odbory

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

Absolvent odboru pozná základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže. Pozná základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov.


Absolvent získa stredné odborné vzdelanie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list.


2487 H 01 autoopravár mechanik

2487 H 02 autoopravár elektrikár
2487 H 03 autoopravár karosár

Abslovent odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel na špecializovaných pracoviskách.
Absolventi získajú základné informácie o technickej dokumentácii, vedia optimálne zvoliť pracovné postupy v opravárenskej technike.


Absolvent získa stredné odborné vzdelanie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list.