|  Teoretické vyučovanie

Teoretické vyučovanie pre našich žiakov denného štúdia sa zabezpečuje v budove školy na ulici J. Švermu 1, 960 01 Zvolen.
K dispozícii je 28 bežných tried a 22 odborných učební.


Odborné učebne:

Poskytujú možnosť kvalitného vyučovania výpočtovej techniky, strojopisu, etickej  výchovy, elektrických meraní, technických meraní a odborných strojárskych predmetov. V súčasnosti kladieme dôraz najmä na učebne výpočtovej techniky na teórii a odbornom výcviku. Tieto sú vybavené niekoľkými desiatkami nových  počítačov kategórie PC, pričom sú súčasťou lokálnej siete LAN a celosvetovej siete Internet s rýchlym digitálnym pripojením.

Skupinové učebne:
Slúžia na vyučovanie odborných skupín podľa odborného alebo študijného 
zamerania.

Poloodborná učebňa:
Je upravená pre fyziku a ostatné predmety, ktoré na výuke využívajú audiovizuálnu techniku techniku.

Bežné triedy:
Sú zariadené klasickými  školskými lavicami a stoličkami. V triedach sú napevno vstavané krídlové školské tabule.

Odborná prax:
Študenti študijného odboru 2381 6 strojárstvo
získavajú praktické zručnosti z ručného, ako aj strojového obrábania kovov v priestoroch dielní v budove teoretického
vyučovania.
[viac o odbornej praxi]