Dôležité informácie


19. 05. 2023
Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na šk. rok 2023/2024
Riaditeľ školy zverejňuje výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 - 1. kolo (I. a II. termín)
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PRIJATÉHO UCHÁDZAČA OZNÁMI PÍSOMNE NASTÚPENIE alebo NENASTÚPENIE NA ŠTÚDIUM V TERMÍNE 19. mája – 24. mája 2022 (najneskôr do 23:59 hod.)
Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné odoslať/doručiť v listinnej forme poštou, osobným podaním na sekretariáte školy alebo elektronicky emailom alebo cez EduPage. Potvrdenie o nastúpení na štúdium odoslané elektronicky musí byť riadne vyplnené na predpísanom tlačive, podpísané, zoskenované!
- strojárstvo
- mechanik elektrotechnik

- autoopravár - mechanik
- mechanik opr.-stroje a zariad.
- tech. služby v autoservise

31. 03. 2023
Zverejnenie najvyššieho počtu žiakov a termíny prijímacieho konania na šk. rok 2023/2024
Riaditeľ školy zverejňuje najvyššie počty žiakov a termíny prijímacieho konania
pre školský rok 2023/2024

- znenie

01. 02. 2023
Zverejnenie voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje voľné pracovné miesta:
- MOV strojárstvo
- učiteľ odbor. pred. strojárstvo
- MOV elektro

29. 11. 2022
Zverejnenie kritérií prijímacieho konania na šk. roky 2023/2024 a 2024/2025
Riaditeľ školy zverejňuje kritériá prijímacieho konania na školské roky 2023/2024 a 2024/2025.
- kritériá 2023/2024
- kritériá 2024/2025