|  Informácie o škole

Prečo študovať na našej škole?
V regióne je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti strojárstva a elektrotechniky. Absolvovaním našej školy sa zvyšujú šance nájsť zamestnanie v okolitých firmách ako aj v rámci Slovenska a EÚ.

V závislosti od študijného alebo učebného odboru môžete získať:
- počas štúdia bezplatné výukové licencie firmy
Autodesk
- osvedčenie o elektrotechnickej kvalifikácii §21 - elektrotechnik podľa vyhlášky MPSVAR SR č. 718/2002 Z.z.
- po dovŕšení 18 rokov môžete vykonať zváračské skúšky v Zváračskej škole č.071
- naučíte sa pracovať na klasických obrábacích strojoch ako aj na CNC strojoch, programovať CNC stroje a roboty
- naučíte sa zvládnuť klasické práce súvisiace s obrábaním a spracovaním kovov
- naučíte sa robiť rôzne odborné elektrotechnické práce
- naučíte sa robiť odborné automechanické práce
- budete pracovať s výpočtovou technikou vo všetkých študijných aj učebných odboroch - štandardom je ovládanie programového balíka MS Office, v odboroch s ekonomických zameraním aj ovládenie ekonomických programov na PC, využívať sa bude najmodernejší software v oblasti CAD hlavne v študijnom  odbore strojárstvo, pretože škola má štatút Autodesk Academia Partner pre strojárstvo
- môžete sa zúčastniť  pobytov na školách v zahraničí v rámci projektov EÚ
- môžete pracovať v rôznych záujmových krúžkoch, využívať priestory školského ihriska, telocvične pre športové aktivity, po absolvovaní študijných odborov môžete  pokračovať na vysokých školách, okrem toho je v blízkosti školy Domov mládeže, ktorý poskytuje prípadným záujemcom stravovanie a ubytovanie
- škola je blízko centra mesta, železničná stanica Zvolen - mesto je od školy vzdialená asi 200 m, autobusová zastávka MHD ako aj autobusových spojov smer Detva je vzdialená asi 150 m.

Uplatnenie žiaka?
Absolvent školy má široké spoločensko-vedné poznatky, ktoré mu umožňujú plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života ako plne kvalifikovaná pracovná sila. Počas štúdia získa nielen prehľad v spoločenskovedných predmetoch, ale hlavne súčasné, aktuálne trendové odborné poznatky zo zvolených
študijných a učebných odborov. Tieto sú utvrdzované a rozširované v rámci hodín OV, kde absolventi získajú potrebné odborné zručnosti a návyky, ktoré ich vyprofilujú na odborne kompetentnú a adaptabilnú silu na trhu práce v prostredí strojárskych a elektrotechnických firiem, v oblasti automobilového priemyslu i ako ekonomicko-administratívny aparát rôznych podnikov a inštitúcií.

- absolventi 4-ročného maturitného štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ, poprípade v pomaturitnom štúdiu, absolventi 3-ročných učebných odborov si môžu dopĺňať vzdelanie v nadstavbovom štúdiu, po jeho ukončení sa uplatniť buď na trhu práce alebo pokračovať na VŠ.

-
absolventi odboru strojárstvo sa uplatnia ako konštruktéri, technológovia v oblasti kontroly kvality výroby a  programovania CNC strojov, tiež v samostatnom podnikaní alebo ako živnostníci. Za týmto účelom sme začali úzko spolupracovať s partnerskými firmami.

- absolventi elektroprofesií majú možnosť zamestnať sa v Rušňovom depe ako rušňovodiči, na Elektroúseku ŽSR pri údržbe a revízii elektro zariadení, ďalej v Telekomunikáciách, v súkromných firmách, v servise spotrebnej techniky.

- absolventi odboru škola podnikania sa uplatnia ako SZČO, živnostníci, resp. absolvent je pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické a praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti. Má byť schopný organizovať svoj čas, svoju prácu, vyrovnávať sa so stresom v práci a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať.

- absolventi učebných odborov sa uplatnia vo firmách strojárskeho charakteru, hlavne v servisoch, predajniach automobilov. Odborný výcvik vykonávajú v reálnych firmách a servisoch.

Okrem realizácie praxe vo vlastných priestoroch dielní OV sa vytypovaní žiaci zúčastňujú počas štúdia prevádzkovej praxe v reálnych podmienkach výrobných podnikov a firmách vo Zvolene a jeho blízkom okolí.
Za týmto účelom sme začali úzko spolupracovať s firmami ako Continental, Doka, Adrian, PHS strojárne a s mnohými ďalšími spoločnosťami. Z tohto hľadiska je vysoko reálna možnosť neskoršieho zamestnania sa absolventov našej školy práve v týchto úspešných podnikateľských subjektoch.
Je naším spoločným zámerom, takýmto spôsobom prispieť ku skvalitneniu štúdia vo vysoko odborných študijných, či učebných odboroch technického ako i ekonomického zamerania, s prihliadnutím na potreby súčasného trhu práce, kde vo veľkej miere absentuje nedostatok odborných pracovníkov tohto zamerania.

 

 

Priečelie školy

Vestibul školy, prízemie

Vestibul školy, poschodie

Študenti pri práci na OV
(mechanik elektrotechnik)

Práca v prostredí CAD
(strojárstvo)

Spolupracujeme s firmou Continental

Schodolez pre imobilných
žiakov

Bezberiérové WC

Školská posilňovňa